Transwaggon

Verksamhetsområde för TRANSWAGGON-gruppen

TRANSWAGGON har i över 54 år specialiserat sig på att förse marknaden med godsvagnar för alla sorters torrgodstransporter i hela Europa. Under årens lopp har vi arbetat fram speciella järnvägsspecifika tjänster.

TRANSWAGGON-gruppen sysselsätter inom ramen för dessa tjänster idag ca 13.500 moderna godsvagnar. Av dessa är ca  1.700 flakvagnar och ca 11.800 slutna huv- resp. skjutdörrsvagnar. En stor del av vagnarna är utrustade med varierande funktionell inredning för en enkel lastning eller lastsäkring.

TRANSWAGGON står för en högt utvecklad vagnsteknik. Våra medarbetare är kunniga,  erfarna och kompetenta att skräddasy specifika lösningar på alla områden inom såväl nationella som internationella järnvägstransporter. Detta avgör i slutändan lämplig vagnstyp, vagnanvändningens art och tidsåtgång samt ytterligare relevanta järnvägstjänster.

Utöver en behovsanpassad utveckling av önskade järnvägtransportmedel och en mångårig organisation för underhåll och reparation av vagnar bedriver TRANSWAGGON en målmedveten vidareutveckling av de egna vagnarna.

TRANSWAGGON dirigerar vagnparken över hela Europa och satsar på en kundorienterad decentraliserad struktur med egna dirigeringsenheter, i regel utrustade med datateknisk anknytning till järnvägsoperatörerna respektive deras ombud.

TRANSWAGGON:s specifika Waggon-Operating-System WOPS förfogar över ett Web-gränssnitt (Customer-Information-System CIS) som ger våra auktoriserade kunder kännedom om  de för närvarande disponerade vagnarna.

TRANSWAGGON-gruppen kan ge service i nästan alla branscher. Speciella tyngdpunkter för oss är  pappers- och träindustrin, bil- och nyttofordonsindustrin (inkl lantbruksmaskiner) och konsumtionsvaruindustrin.

Översikt av företagsgruppen

Waggon Holding AG, Zug (CH) leder som finansholdingbolag TRANSWAGGON-gruppens operativa enheter. Till de operativa enheterna räknas driftsenheterna, vilka sköter såväl kundkontakter som vagndirigering i respektive region.

Vid transporttillfället har driftsenheterna även hjälp av TRANSWAGGON-gruppens agenter eller av auktoriserade externa agenturer.

Service och verksamhetsområde i Europa

TRANSWAGGON-gruppen erbjuder sina tjänster i hela Europa genom våra driftsenheter och agenter.

Vi erbjuder specifika tjänster inom ramen för järnvägstransporter av torrgods. Härvid tas speciell hänsyn till kundens specifika krav på rätt val av transportmedel.  TRANSWAGGON:s uppgift består därför i att regelbundet först lämna

  • sakkunnig rådgivning avseende vagnstyp, bästa och enklaste lastningssätt och lastsäkring

 
TRANSWAGGON:s kunder kan välja inhyrningstid och användningsområde för vagnen. Kunden kan i princip välja  mellan:

  • långtidsinhyrning av kundspecifika vagnar 
  • korttidsinhyrning dvs. inhyrning för enkelresor, med fast pris eller på dygnsbasis

 
Dessa offerter kan kompletteras med ytterligare tjänster som

  •  Helhetsoffert på järnvägen (inklusive frakter, extrakostnader etc.) 
  • Speditionell helhetsoffert inkl. ytterligare tilläggstjänster till järnvägtransporten (omlastning, för- och eftertransport etc.) 

TRANSWAGGON tillhandahåller tjänsterna på basis av företagsenhetliga allmänna affärsvillkor (Allmänna villkor)

TRANSWAGGON överlåter i regel valet av järnvägsoperatör (EVU) åt uppdragsgivaren resp. avsändaren. Denna valfrihet av EVU åtföljs även av extra ansvarsvillkor, speciellt i de fall, då transporterande EVU inte biträtt allmänt avtal för användning av godsvagnar AGV.

 
För mera ingående frågeställningar beträffande de olika tjänsterna ber vi er kontakta vår marknadsavdelning. 

Speciella kundanpassade lösningar

Kundens krav på järnvägstransporten, omlastning till godsvagnar och lossning av godsvagnar kan idag variera stort.

Som ett exempel presenterar vi här ett projekt som förekommer inom bilindustrin.